امپول سقط جنين پروستاگلندين و اکسي توس | سایت سارا خانوم

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » امپول سقط جنين پروستاگلندين و اکسي توس

امپول سقط جنين پروستاگلندين و اکسي توس

امپول سقط جنين پروستاگلندين و اکسي توس
 
سقط جنین با آمپول+خطرات آمپول های سقط جنین – وبلاگ تخصصی سقط …
doczanan.mihanblog.com/post/2
Translate this page
Jul 21, 2017 – وبلاگ تخصصی سقط جنین – سقط جنین با آمپول+خطرات آمپول های سقط … آمپول های پروستاگلندین+اکسی توسین+آمپول فشار باعث ختم بارداری می …
وبلاگ تخصصی سقط جنین – خرید آمپول های سقط جنین از داروخانه های تهران …
doczanan.mihanblog.com/post/6
Translate this page
Jul 21, 2017 – آمپول های پروستاگلندین+اکسی توسین+آمپول فشار باعث ختم بارداری می شوند. عوارض سقط جنین با آمپول بیشتر از سقط جنین با قرص است و خطر …
وبلاگ تخصصی سقط جنین – مطالب ابر خرید قرص میزوپرستول از مشهد
doczanan.mihanblog.com/post/…/خرید+قرص+میزوپرستول+از+مش…
Translate this page
روشهای سقط جنین و خطرات و عوارض آنها. قرص سیتوتک یا سایتوتک ، شیاف میزوپرستول یا میزوتک ، آمپول اکسی توسین ، آمپول پروستاگلندین ، آمپول فشار و انواع …
[PDF]مقایسه میزان تأثیرپروستاگلندین E2 خارج آمنیونی با اکسی‌توسین با …
jssu.ssu.ac.ir/article-1-1004-fa.pdf
Translate this page
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ. E2. ﺧﺎرج آﻣﻨﻴـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ. اﻛﺴﻲ. ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ در. اﻟﻘﺎي. ﺳﻘﻂ. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . روش. ﺑﺮرﺳﻲ … ﺳﻘﻂ در روش ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎ. ه. ﺗﺮ ﺑﻮد. )0001/0= p(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن. اﻟﻘﺎي. ﺗـﺎ ﺳـﻘﻂ. در. ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه. ، در. ﺟﻨﻴﻨ. ﻬـﺎي. ﻣـﺮده. ﻛﻮﺗﺎه. ﺗﺮ. از …. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ. E2. ﺧﺎرج آﻣﻨﻴﻮﻧﻲ و اﻛﺴﻲ. ﺗﻮﺳ. ﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ر. وش … آﻣﭙـﻮل ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ. E2.
[PDF]متن کامل (PDF) – مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – TUMS
tumj.tums.ac.ir/article-1-102-fa.pdf
Translate this page
ﺮﻴ. اﻛﺴ. ﻲ. ﺗﻮﺳ. ﻦﻴ. ور. ﺪﻳ. ي. ﺑﺎ ﻣ. ﻴ. ﺰوﭘﺮوﺳﺘﻮل. رﻛﺘﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم زا. ﻳ. ﻤﺎن. ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺳﻘﻂ ﻃﺒ. ﻲ ….. زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺟﻨﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوج ﺟﻨـﻴﻦ و ﺟﻔـﺖ و ﻣﻴـﺰان … ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وا. ﺣﺪ ….. ﺗﻮان اﻳﻦ ﻃـﻮر. ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔ. ﺮﻓــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻛﻠــﻲ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﺑــﺎ داروﻫــﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده. ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ.

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS